پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word|40275892

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word|40275892|mv|dec|تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران,میدان ولیعصر تهران
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در 200 صفحه

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران در قالب word و در 200 صفحه می باشد. این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل و جامع و بی نظیر درباره تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

فصلاول–چارچوبتحقیق

-1-1 بیان مسئله

-2-1 اهداف تحقیق

-3-1 فرضیات تحقیق

-4-1 ضرورت تحقیق

-5-1 انگیزه تحقیق

-6-1 روش تحقیق

-7-1 محدودیت ها و مشكلات تحقیق

فصلدوم–مبانینظریتحقیق

-1-2 نظریات نظریه پردازان

-1-1-2 كامیلوسیته

-2-1-2 لوییس مامفورد

-3-1-2 راب كریر

-4-1-2 جین جیكوب

-5-1-2 كوین لینچ

-6-1-2 گوردون كالن

-7-1-2 ادموند بیكن

-2-2 مفاهیم اساسی تحلیل فضا

-1-2-2 نیاز

-2-2-2 فعالیت

-3-2-2 رفتار

-4-2-2 محیط

-5-2-2 تصویر ذهنی

-6-2-2 فضا

-7-2-2 فضاهای عمومی و خصوصی

-8-2-2 فضاهای شهری

-9-2-2 توقعات

-1-9-2-2 توقعات عام

-2-9-2-2 توقعات موضوعی

-3-9-2-2 توقعات موردی

-4-9-2-2 توقعات موضعی

-10-2-2 كیفیت های فضایی

-1-10-2-2 كیفیت های عنصر

-2-10-2-2 كیفیت های بین عناصر

-3-10-2-2 كیفیت رابطه عنصر خاص با دیگر عناصر(نقش و زمینه)

-11-2-2 نما

-12-2-2 مبلمان شهری

-1-12-2-2 تعریف مبلمان شهری

-2-12-2-2 كاربردهای مبلمان شهری

-3-2 ابعاد فرهنگی – اجتماعی و روانشناختی فضاهای شهری

-1-3-2 راحتی

-2-3-2 آسودگی

-4-3-2 حضور غیرفعال در فضا

-4-3-2 حضور فعال در فضا

-5-3-2 كشف

فصلسوم–وضعموجودچهارراهولیعصر

-1-3 موقعیت چهارراه ولیعصر

-2-3 تاریخچه

-3-2 وضع اجتماعی - اقتصادی

-1-3-3 خصوصیات اجتماعی – اقتصادی مراجعین به چهارراه

-2-3-3 تراكم جمعیت در زمان های مختلف

-3-3-3 ویژگی های رفتاری و اعمال شهروندان و وسایل نقلیه

-4-3 فعالیت و كاربری

-5-3 سیمای كالبدی - فضایی

-1-5-3 بافت

-2-5-3 بناها و فضاهای مهم و تأثیر گذار بر چهارراه

-3-5-3 بدنه و نما

-4-5-3 كف

-5-5-3 مبلمان شهری

-6-5-3 دید و منظر

-6-3 تصویر ذهنی

فصلچهارم–تحلیلوارائهپیشنهاداتوطرحنهایی

-1-4 تحلیل مطالعات اجتماعی - اقتصادی

-2-4 تحلیل مطالعات كاربری زمین

-3-4 تحلیل مطالعات سیمای كالبدی - فضایی

-1-3-4 تحلیل بافت

-2-3-4 تحلیل بدنه و نما

-3-3-4 تحلیل كف

-4-3-4 تحلیل مبلمان شهری

-5-3-4 تحلیل دید و منظر

-4-4 تحلیل وضع ترافیكی

-5-4 پیشنهادات و طرح نهایی

-1-5-4 پیشنهادات مربوط به كاربری ها

-2-5-4 پیشنهادات مربوط به كف سازی ها

-3-5-4 پیشنهادات مربوط به مبلمان های شهری

-4-5-4 پیشنهادات مربوط به بدنه ها و نماها

-6-5-4 طرح های 3بعدی فضای طراحی شده